NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

SDGs for All

SDGs for All is a joint media project of the global news organization International Press Syndicate (INPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI). It aims to promote the Sustainable Development Goals (SDGs), which are at the heart of the 2030 Agenda for Sustainable Development, a comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative goals and targets. It offers in-depth news and analyses of local, national, regional and global action for people, planet and prosperity. This project website is also a reference point for discussions, decisions and substantive actions related to 17 goals and 169 targets to move the world onto a sustainable and resilient path.

การประชุมนครรัฐวาติกันเน้นย้ำแก่นสำคัญระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการห้ามการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์

โดย Ramesh Jaura

นครรัฐวาติกัน (IDN) – เมื่อกลุ่มผู้นำของโลกได้กำหนดให้ 'การปฏิรูปโลกของเรา: วาระแห่งปี 2030 สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน' เป็นเอกสารแสดงถึงผลลัพธ์ของการประชุมองค์การสหประชาชาติสำหรับการปรับใช้การพัฒนาหลังปี-2015 เมื่อสองปีที่แล้ว พวกเขากำหนดให้เอกสารนี้เป็น "แผนดำเนินการสำหรับประชาชน โลกและความมั่งคั่ง" ที่ "มุ่งหวังในการเสริมสร้างสันติภาพสากลเพื่ออิสรภาพที่มากยิ่งขึ้น"

เอกสารซึ่งประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ 169 เป้าหมายนั้นอยู่บนพื้นฐานของเอกฉันท์ที่มาจากการหารือเป็นเวลานานภายในกลุ่มทำงานเชิงเปิด อีกทั้งระมัดระวังในการหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์เช่น "โลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์"

อย่างไรก็ตาม มติที่ได้รับการรับรองโดยสมัชชานั้นประกอบไปด้วยปฏิญญาซึ่งอธิบายถึง "ความเชื่อมโยงและธรรมชาติแบบบูรณาการ" ของ SDGs: "หากไม่มีสันติภาพและความมั่นคงแล้ว เราจะไม่สามารถรับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เลย และสันติภาพและความมั่นคงนั้นจะตกอยู่ในความเสี่ยงหากปราศจากการพัฒนาที่ยั่งยืน" แก่นสำคัญของสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาได้ถูกเน้นย้ำโดยการประชุมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ UN และสหภาพแอฟริกาเมื่อ 28-29 กันยายน 2017

แก่นสำคัญนี้ได้รับการเน้นย้ำอย่างหนักแน่นโดยการประชุมนานาชาติซึ่งจัดโดยหน่วยงานวาติกันสำหรับการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์เชิงรวมเมื่อ 10-11 พฤศจิกายน พร้อมความมุ่งหวังถึงโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์และสำหรับการปลอดอาวุธอย่างสิ้นเชิง

ในแถลงการณ์ของวาติกัน พระราชาคณะ Peter Turkson เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน กล่าวว่ากิจกรรมนี้ "ตอบสนองถึงลำดับความสำคัญของ Pope Francis ในการลงมือต่อสันติภาพของโลกและเพื่อใช้ทรัพยากรการสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน บุคคลและประเทศโดยไม่มีการแบ่งแยก"

หน่วยงานได้เชิญผู้นำทางศาสนาและตัวแทนของประชาสังคม เจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการที่โดดเด่นและผู้ได้รับรางวัลโนเบลและนักเรียนมาเข้าร่วมเพื่อเน้นย้ำความเชื่อมโยงของการลดอาวุธอย่างสิ้นเชิงและเพื่อค้นหาความเชื่อมต่อระหว่างการพัฒนา การลดอาวุธและสันติภาพ ในการทำเช่นนั้น หน่วยงานได้ดำเนินการตามคติพจน์สูงสุดของสมเด็จพระสันตะปาปา Francis: "ทุกอย่างมีความเชื่อมโยงกัน"

ในขณะที่เกาหลีเหนือและสหรัฐอเมริกายังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านนิวเคลียร์ สมเด็จพระสันตะปาปา Francis ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมในวันที่ 10 พฤศจิกายนว่า ความมุ่งหวังต่อโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์อาจ "ดูเหมือนว่าไกลออกไปอีก" "เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายด้านการเมืองที่ซับซ้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในการขาดเสถียรภาพและการเกิดความขัดแย้ง"

"แน่นอนว่า การเพิ่มระดับการแข่งขันด้านอาวุธจะยังดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดถอย ราคาของการพัฒนาและทำให้อาวุธทันสมัย โดยไม่ใช่เพียงอาวุธนิวเคลียร์นั้นสร้างค่าใช้จ่ายจำนวนมากให้กับประเทศ

"ด้วยเหตุนี้ ลำดับความสำคัญที่แท้จริงที่มีต่อมนุษยชาติ เช่น การต่อสู้กับความยากจน การเสริมสร้างสันติภาพ การดำเนินการในโครงการการศึกษา นิเวศวิทยาและสาธารณสุข และการพัฒนาสิทธิมนุษยชนต่างถูกลดความสำคัญไปเป็นอันดับที่สอง" พระสันตะปาปากล่าวโดยเน้นย้ำถึงแก่นของสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนา

อาวุธนิวเคลียร์แสดงให้เห็นถึง "แนวคิดของความกลัว" ท่านกล่าว โดยยังเน้นย้ำถึงความพยายามที่ได้ผลและครอบคลุมซึ่งสามารถนำไปสู่การลดอาวุธในคลังแสงได้ "เราไม่ควรผูกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้กับกองทัพ การข่มขู่ต่อกันและกัน และการเสริมสร้างคลังอาวุธ" พระสันตปาปากล่าวต่อ "อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาวุธนิวเคลียร์ ไม่ได้สร้างสิ่งใดเลยนอกจากความรู้สึกผิด ๆ ในด้านความมั่นคง มันไม่สามารถเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพระหว่างสมาชิกในมนุษยชาติ ซึ่งควรเกิดจากจริยธรรมแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่างหาก"

ในบริบทนี้ ท่านได้อ้างอิงถึง Hibakusha ผู้รอดชีวิตจากการระเบิดฮิโระชิมะและนะงะซะกิ รวมถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออื่น ๆ ของการทดลองนิวเคลียร์ เช่น การทดลองบนหมู่เกาะมาร์แชลล์

สมเด็จพระสันตะปาปาเสียใจที่เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้เผยแพร่ ทั้งทางการสื่อสารออนไลน์และเครื่องมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศนั้นไม่ได้ห้ามไม่ให้รัฐใหม่ ๆ เข้าร่วมกับรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้ว "สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งน่ารบกวนใจอย่างยิ่งหากเราพิจารณาถึงความท้าทายของภูมิศาสตร์การเมืองร่วมสมัย เช่น การก่อการร้ายหรือการทำสงครามที่ไม่สมดุล" ท่านกล่าว

ในเวลาเดียวกัน การมองโลกด้วยความเป็นจริงในแง่ดียังคงส่องแสงแห่งความหวังในโลกที่ควบคุมไม่ได้ของเรา" ในบริบทนี้ ท่านอ้างอิงถึง สนธิสัญญาเกี่ยวกับการห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ (TPNW) ซึ่งเป็น "ผลลัพธ์หลักของ 'แนวคิดริเริ่มด้านมนุษยธรรม' ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยความสัมพันธ์ระหว่างประชาสังคม รัฐ หน่วยงานระหว่างประเทศและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

การประชุมวาติกันเป็นการประชุมระดับโลกแรกในด้านการลดอาวุธตั้งแต่ 122 ประเทศลงนามในสนธิสัญญาของสหประชาชาติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมสำหรับการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสิ้นเชิง นครรัฐวาติกันเป็นหนึ่งในสามผู้ลงนามซึ่งได้ให้สัตยาบันต่อข้อตกลง ไม่มีรัฐที่ถือครองนิวเคลียร์หรือสมาชิก NATO ได้ลงนามในสนธิสัญญานี้

พระราชาคณะ Turkson กล่าวเปิดงานว่า แม้ความต้องการต่อสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพเป็นหนึ่งในสิ่งที่หัวใจของมนุษย์ต้องการอย่างลึกซึ้งที่สุด" และเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าผู้คนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงที่มากยิ่งขึ้น" แต่วิธีการตอบสนองต่อความต้องการเช่นนั้นไม่ควรทำผ่านการสะสมอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ผ่านทางอาวุธนิวเคลียร์ "การกระทำเช่นนี้ไม่เพียงเพิ่มปัญหาด้านความมั่นคง แต่ยังลดความสามารถด้านการเงินของประเทศในการลงทุนกับสิ่งที่เอื้อต่อสันติภาพในระยะยาว เช่น สุขภาพ การสร้างงานหรือการดูแลสิ่งแวดล้อม"

ท่านย้อนนึกถึงประเทศต่าง ๆ ในโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งได้รับการแก้ไขในกฎบัตรของสหประชาชาติ "เพื่อส่งเสริมการสร้างและการรักษาสันติภาพในระดับนานาชาติและความมั่นคงโดยปรับการติดอาวุธต่อทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจของโลกให้น้อยที่สุด" (มาตรา 26)

พระราชาคณะ Turkson ยังดึงความสนใจไปยังการวิเคราะห์ที่น่าสะพรึงกลัวของค่าใช้จ่ายด้านการทหารของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดไวต์ ไอเซนฮาวร์ นายพลระดับห้าดาวของสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งกล่าวในสุนทรพจน์ "โอกาสสำหรับสันติภาพ" ของเขาในปี 1953 ไม่นานหลังจากการเสียชีวิตของผู้นำโซเวียต โจเซฟ สตาลินว่า: "ปืนทุกกระบอกที่สร้างขึ้นมา เรือรบทุกลำ จรวดทุกลูกที่ยิงออกไป ในท้ายที่สุดแล้วต่างหมายถึงการขโมยจากผู้ที่หิวโหยและไม่ได้ทานอาหาร ผู้ที่หนาวเหน็บและไม่มีเสื้อผ้าใส่ โลกแห่งอาวุธไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้เงินอย่างเดียว มันคือการใช้หยาดเหงื่อของแรงงาน อัจฉริยภาพของนักวิทยาศาสตร์ ความหวังของลูกหลานของเรา

"ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนักสมัยใหม่หนึ่งลำเท่ากับ: โรงเรียนที่สร้างด้วยอิฐสมัยใหม่ในมากกว่า 30 เมืองหรือโรงงานไฟฟ้าสองแห่ง โดยแต่ละแห่งสามารถรองรับเมืองที่มีประชากร 60,000 คนหรือโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเพียบพร้อมสองแห่ง มันเท่ากับการสร้างถนนคอนกรีตระยะทางห้าสิบไมล์ เราจ่ายเงินสำหรับเครื่องบินรบหนึ่งลำด้วยข้าวสาลีจำนวนห้าแสนบุชเชล เราจ่ายเงินสำหรับเรือรบหนึ่งลำด้วยบ้านใหม่ที่ผู้คน 8,000 คนสามารถอยู่อาศัยได้… ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งนี้ไม่ใช่หนทางในการดำเนินชีวิตอย่างสิ้นเชิง ภายใต้เมฆหมอกแห่งสงครามที่คุกคาม มนุษยชาติคือผู้ที่กำลังห้อยอยู่กับไม้กางเขนเหล็ก [...]ไม่มีวิธีอื่น ๆ สำหรับการใช้ชีวิตในโลกนี้แล้วหรือ?"

Muhammad Yunus ผู้ได้รับรางวัลโนเบลปี 2006 ชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งและกล่าวว่า: "เราโชคดีที่เกิดในยุคแห่งความเป็นไปได้อันยิ่งใหญ่ – ยุคแห่งเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม ความมั่งคั่งที่ดีและศักยภาพของมนุษย์ที่ไม่มีขีดจำกัด ตอนนี้ วิธีแก้ปัญหาต่อปัญหาที่รุมเร้าโลกของเรา – ซึ่งรวมถึงปัญหา เช่น ความหิวโหย ความยากจนและโรคที่ได้ส่งผลกระทบต่อมนุษยชาติตั้งแต่ก่อนมีประวัติศาสตร์ – นั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

"แต่เทคโนโลยีเดียวกันซึ่งสามารถเปลี่ยนอารยธรรมมนุษย์ให้ดีขึ้นนี้ยังสามารถกำจัดเราทั้งหมดได้ นี่จึงทำให้เราต้องรวมตัวกันและถกเถียงในหัวข้อของการประชุมนี้ การสะสมและการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์สามารถส่งผลให้เกิดภัยพิบัติของมนุษย์ในสัดส่วนที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ ได้เวลาแล้วที่เราจะร่วมมือกันในการหยุดการแข่งขันนี้ ในขณะที่เราอยากสร้างโลกที่ปราศจากความยากจน เราก็ต้องสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสถานที่เดียวที่เราสามารถพบอาวุธนิวเคลียร์ได้คือในพิพิธภัณฑ์"

Alexei Arbatov อดีตสมาชิกของรัฐ Duma และรองประธานของคณะกรรมการกลาโหมแห่ง Duma ซึ่งตอนนี้เป็นสมาชิกของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซียกล่าวโดยการพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า: "ไม่ว่าการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์ในอดีตจะได้ช่วยโลกไว้ได้หรือไม่ก็ตาม – มันจะไม่มอบความมั่นใจเช่นนั้นในอนาคต อารยธรรมมนุษย์ซึ่งรักษาความมั่นคงของตนด้วยความสามารถในการกำจัดตัวเองในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงของสงครามนิวเคลียร์ไม่ควรค่าต่อคำว่า 'อารยธรรม' ถึงเวลาแล้วที่จะมองหาการรับประกันความเสี่ยงด้วยทางเลือกอื่น"

Izumi Nakamitsu ผู้แทนระดับสูงขององค์การอาวุธยุทโธปกรณ์แห่งสหประชาชาติ (UNODA) ได้เน้นย้ำถึงข้อสังเกตของเธอในวันที่ 10 พฤศจิกายน"ถึงบทบาทของการลดอาวุธและการไม่แพร่ขยายในฐานะเสาหลักทางการทูตที่เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ"

การลดอาวุธนั้นเป็นหลักการสำคัญขององค์การสหประชาชาติ Nakamitsu กล่าวว่า มันสะท้อนให้เห็นได้ในกฎบัตรทั้งสองซึ่งเรียกร้องให้มี "การจัดตั้งและรักษาการสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศไว้โดยมีการปรับใช้อาวุธของทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจของโลกให้น้อยที่สุด" และต้องมีระบบในการควบคุมการสะสมอาวุธ อีกทั้งมติสมัชชาใหญ่แห่งชาติครั้งแรกซึ่งพยายามที่จะกำจัด "อาวุธปรมาณูและอาวุธอื่น ๆ ทั้งหมดที่สามารถปรับใช้เป็นการทำลายล้างสูงได้"

Hiromasa Ikeda รองประธานของ Soka Gakkai International (SGI) ซึ่งเป็นองค์กรพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวได้กล่าวย้ำถึงข้อสังเกตของเขาในวันที่ 11 พฤศจิกายนถึงความจำเป็นที่ต้อง "ช่วยให้ผู้คนตื่นจากฝันร้าย" ของการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์ ซึ่งประชากรของโลกนั้นได้ตกเป็นตัวประกันและ "สันติภาพ" ได้รับการรักษาไว้โดยสมดุลแห่งความหวาดกลัว

"เราจำเป็นต้องปลุกผู้คนจากฝันร้ายในปัจจุบันนี้ด้วยแสงสว่างแห่งแนวคิดใหม่ แนวคิด เช่น การลดอาวุธอย่างสิ้นเชิง ความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนามนุษย์ต่างระบุถึงการวางทิศทางของวิสัยทัศน์เช่นนั้น" Ikeda กล่าว

"ภายใต้ขอบเขตของการลดอาวุธ ความกังวลด้านมนุษยธรรมได้มอบทิศทางดังกล่าว สิ่งเหล่านี้ได้ช่วยนำเสนอมุมมองของมนุษย์ในการอภิปรายด้านความมั่นคง การอภิปรายด้านมนุษยธรรมนี้ได้นำไปสู่การยอมรับอย่างชัดเจนในประชาคมระหว่างประเทศว่าด้วยการไม่สามารถยอมรับอาวุธนิวเคลียร์ได้ และส่งผลให้เกิดการตระหนักถึงสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (TPNW)" เขากล่าวต่อ

"ภายใต้การอภิปรายด้านมนุษยธรรมนั้นคือการยืนยันว่าปัญหาอาวุธนิวเคลียร์นั้นจะไม่ใช่แค่ปัญหาด้านกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ยังมีแง่มุมด้านจริยธรรมและคุณธรรมอีกด้วย" Ikeda กล่าว

"ในที่นี้ บทบาทของขนบธรรมเนียมโลกนั้นเป็นที่น่าสังเกตมาก" Ikeda กล่าวและเสริมว่าสมเด็จพระสันตะปาปา Francis ได้แถลงต่อการประชุมเวียนนา 2014 และ การเจรจา TPNW ที่จัดขึ้นในนิวยอร์กในปีนี้ ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อการอภิปราย "ในส่วนนี้ SGI ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการริเริ่มโดยชุมชนผู้ศรัทธาที่มีความกังวลเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งได้ออกแถลงการณ์ร่วมแปดฉบับต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ การประชุมทบทวน NPT และการประชุมเจรจา TPNW โดยกระตุ้นให้มีการห้ามและการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์"

"คำนำของ TPNW ตระหนักถึงความพยายามที่กระทำโดยผู้นำทางศาสนา" Ikeda ชี้ให้เห็น "มีความเข้าใจที่ชัดเจนว่ามุมมองที่แสดงถึงความกังวลด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการสนทนาในหลายปีที่ผ่านมา"

Ikeda กล่าว: "ภายใน SGI เราได้มีการพิจารณาอย่างยั่งยืนถึงวิธีต่าง ๆ ที่จะส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในวงกว้าง โดยเกี่ยวข้องกับการอภิปรายด้านการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ แนวคิดที่เราสร้างขึ้นนี้ได้รับการแสดงออกในวลีที่ว่า 'ทุกสิ่งคือขุมทรัพย์'" [IDN-InDepthNews – 12 พฤศจิกายน 2017]

ภาพ: ภาพจากการประชุมในรัฐวาติกันเมื่อ 10-11 พฤศจิกายน 2017 เครดิต: Katsuhiro Asagiri | IDN-INPS

 

Newsletter

Striving

Striving for People Planet and Peace 2019

Mapting

MAPTING

Fostering Global Citizenship

Partners

SDG Media Compact


Please publish modules in offcanvas position.